مصطفی نخعی

مصطفی نخعی

حوزه انتخابیه

نهبندان و سربیشه
ادوار نمایندگی دوره یازدهم

محل تولد

زاهدان

تحصیلات

دکتری مهندسی مکانیک

آراء کسب شده

۱۷ هزار و ۳۴۱ رای

عضویت در کمیسیون

عضویت در فراکسیون