سمیه محمودی

سمیه محمودی

حوزه انتخابیه

شهرضا و دهاقان
ادوار نمایندگی دوره‌های دهم و یازدهم

محل تولد

سمیرم

تحصیلات

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

آراء کسب شده 

۲۸هزار و ۹۰۵رای 

عضویت در کمیسیون

اقتصادی

عضویت در فراکسیون