حسین محمد صالحی دارانی

حسین محمد صالحی دارانی

حوزه انتخابیه

فریدن، فریدونشهر و چادگان
ادوار نمایندگی دوره‌ یازدهم

محل تولد

داران

تحصیلات

دکتری ادبیات فارسی

آراء کسب شده 

۲۶ هزار و ۹۲۰ رای 

عضویت در کمیسیون

 امور داخلی کشور و شوراها

عضویت در فراکسیون