حسین بامیری

حسین بامیری

حوزه انتخابیه

لردگان،خانمیرزا،فلارد
ادوار نمایندگی دوره یازدهم

محل تولد

لردگان

تحصیلات

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

آراء کسب شده

۳۱ هزار و ۴۱۴ رای

عضویت در کمیسیون

امور داخلی کشور و شوراها

عضویت در فراکسیون