• مطالبه شفافیت ابتدا باید از خود مجلس شروع شود

    فیلم؛

    مطالبه شفافیت ابتدا باید از خود مجلس شروع شود

    فاصله هفت روز از شروع به کار مجلس یازدهم ، طرح شفافیت آرای نمایندگان اعلام وصول و در قالب اصلاح آیین نامه داخلی مجلس مطرح شد؛ طرحی که برای تصویب به دوسوم آرای نمایندگان احتیاج نداشت اما نتوانست رای لازم را کسب کند و از دستور کار مجلس خارج شد...

آخرین ها