الهام آزاد

الهام آزاد

حوزه انتخابیه

نائین، خور و بیابانک
ادوار نمایندگی دوره‌ یازدهم

محل تولد

خور و بیابانک

تحصیلات

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

آراء کسب شده 

۸ هزار و ۵۷۰ رای

عضویت در کمیسیون

اصل نودم قانون اساسی

عضویت در فراکسیون