تیم جوان پایگاه خبری نمایندگان، فعالیت خود را در حوزه مجلس شورای اسلامی تعریف نموده است. جامعه مخاطب مد نظر این پایگاه خبری، مسئولین کشور، نمایندگان مجلس، نخبگان، ناظرین و بدنه مردم است. این تیم علاوه بر وظیفه رسانه ای و مطبوعاتی خود به دنبال ارائه تعریف صحیحی از مجلس شورای اسلامی، شرح اختیارات و وظایف قانونی نماینده مجلس به مخاطبین خود می باشد. همچنین امیدوار به همیاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جهت ایفای وظیفه مهم نمایندگی است.

درباره ما

محمدرضا نیلچی

مدیرمسئول و صاحب امتیاز

CC BY-NC-ND 3.0


تلفن تماس

راه‌های ارتباطی


فضای مجازی


E-mail