مهدی اسماعیلی

مهدی اسماعیلی

حوزه انتخابیه

میانه
ادوار نمایندگی دوره یازدهم

محل تولد

میانه

تحصیلات

کارشناسی ارشد تاریخ

آراء کسب شده

۱۶ هزار و ۸۶۶ رای

عضویت در کمیسیون

آموزش و تحقیقات

عضویت در فراکسیون