عباس مقتدایی خوراسگانی

عباس مقتدایی خوراسگانی

حوزه انتخابیه

اصفهان
ادوار نمایندگی دوره‌های نهم و یازدهم

محل تولد

اصفهان

تحصیلات

دکتری روابط بین الملل

آراء کسب شده 

۲۲۸ هزار و ۳۸ رای 

عضویت در کمیسیون

امنیت ملی  و سیاست خارجی

عضویت در فراکسیون