ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

حوزه انتخابیه

نجف آباد
ادوار نمایندگی دوره‌های نهم، دهم و یازدهم

محل تولد

عزیز آباد تیران

تحصیلات

کارشناسی ارشد حقوق جزا

آراء کسب شده 

۶۶  هزار و ۷۵ رای

عضویت در کمیسیون

امور داخلی و شوراها

عضویت در فراکسیون