سید مرتضی حسینی

سید مرتضی حسینی

حوزه انتخابیه

میانه
ادوار نمایندگی دوره‌ یازدهم

محل تولد

میانه

تحصیلات

آراء کسب شده 

۱۲هزار و ۲۹ رای

عضویت در کمیسیون

قضایی و حقوقی

عضویت در فراکسیون